Regulamin

Regulamin witryny englishshock.pl i englishock.pl

 
 
§1 Postanowienia ogólne
 
1.Poniższy zbiór zasad, zwany w dalszej części "Regulaminem", zawiera szczegółowe warunki świadczenia
usług drogą elektroniczną przez Szkołę Językową i Biuro Tłumaczeń Online English Shock, za pośrednictwem 
witryny englishshock.pl, adresy URL: http://www.englishshock.pl/, http://www.englishock.pl/,  zwanej dalej "Witryną".
2.Operatorem witryny jest:
Linglex Sp. z o.o., zwany dalej “Operatorem”
Ul. S. Żeromskiego 38 lok. 1
10-355 Olsztyn
KRS: 0000653210
NIP: 365922580
REGON: 7393891252
 
§2 Słowniczek
 
Wyjaśnienie zastosowanych w regulaminie definicji:
1.Regulamin – to szczegółowe zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szkołę Językową Online English Shock, 
za pośrednictwem Witryny englishshock.pl,
2.Użytkownik/Klient/Zleceniodawca – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną 
przez Szkołę Językową Online English Shock za pośrednictwem witryny englishshock.pl, szczegółowo określonych w następnym 
dziale niniejszego regulaminu,
3.Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.),
4.Zlecenie – dyspozycja zakupu usług składana przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny englishshock.pl lub www.englishock.pl
5.Zleceniobiorca – Operator witryny englishshock.pl/ englishock.pl
6.Witryna – strona internetowa o charakterze usługowo-edukacyjnym, oferująca naukę języków obcych oraz tłumaczenia
pod adresem www.englishshock.pl oraz englishock.pl
 
§3 Rodzaj świadczonych usług
 
1.Witryna englishshock.pl świadczy usługi z zakresu:
•nauki języków obcych.
•tłumaczeń 
drogą elektroniczną z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków przekazu obrazu i dźwięku za pośrednictwem sieci internetowej 
oraz przy użyciu poczty elektronicznej email.
•Rezerwacji i zakupu usług związanych z nauką języków obcych z dojazdem do klienta na terenie miasta Olsztyn, województwo
warmińsko-mazurskie w zakładce: nauka tradycyjna/nauka mobilna
2.Usługi w zakresie nauczania języków obcych mają formę zajęć indywidualnych lub grupowych.
3.Ww. usługi świadczone są dla osób fizycznych i prawnych.
4.Lista aktualnie dostępnych języków w ramach usług nauczania świadczonych przez Witrynę englishshock.pl, znajduje się w
zakładce: „nauka online/języki”.
5.Lista aktualnie dostępnych języków w ramach usług tłumaczenia świadczonych przez Witrynę englishshock.pl, znajduje się w
zakładce: „centrum tłumaczeń/wybierz język”. 
 
§4 Użytkownicy
 
1.Użytkownikiem Witryny może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby nie
posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dla korzystania z usług Serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody i zawarcie
umowy o świadczenie usług przez jej przedstawiciela ustawowego.
2.Przed przystąpieniem do korzystania z usług oferowanych przez Witrynę Użytkownik zobowiązany jest uprzednio do zapoznania
się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
 
§5 Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 
1.Do korzystania z usług Witryny niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:
a)Posiadanie komputera, laptopa, tabletu, smartfona etc. wyposażonego w zaktualizowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer
w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub wyższej.
b)Stały dostęp do Internetu
c)Włączona obsługa Javascript i plików Cookiem – tzw. „ciasteczek”
d)Posiadanie własnego adresu email
e)Posiadanie konta w programie „Skype”.
2.Spełnienie powyższych wymagań technicznych w całości leży po stronie Użytkownika. Operator Witryny nie jest zobowiązany do
zapewnienia spełnienia przedmiotowych wymogów w szczególności przez dostarczenie urządzeń i/lub oprogramowania.
3.Instalacja oprogramowania niezbędnego do spełnienia ww. wymogów technicznych następuje na odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika
i w związku z tym jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej zawieranej w trakcie instalacji pomiędzy Użytkownikiem a Producentem
Oprogramowania / Licencjonodawcą.
4.Korzystanie z Witryny, wymaga automatycznego pobrania przez nią informacji z komputera Użytkownika przy użyciu plików Cookie,
celem umożliwienia Użytkownikowi pełnego korzystania z usług. Informacje te to w szczególności: adres IP komputera Użytkownika,
rodzaj i język stosowanej przeglądarki internetowej oraz data i godzina pobrania informacji.
5.Użytkownik może nie wyrazić zgody na zastosowanie plików Cookie, czego efektem będzie brak dostosowania Witryny do indywidualnych
preferencji Użytkownika.
6.W związku z tym, że do świadczenia usług wykorzystywana jest sieć Internet informujemy, że:
a)korzystanie z Witryny wiąże się z bezpośrednim ryzykiem narażenia na ingerencję osób trzecich w trakcie świadczenia usług,
np. poprzez celowe wywołanie zakłóceń w transmisji.
b)Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji usługi z powodu ww. zakłóceń w funkcjonowaniu sieci internetowej
c)W przypadku niewykonania usługi z powodu ww. zakłóceń Operator ustali z Użytkownikiem inny termin wykonania usługi
d)W przypadku wielokrotnie powtarzających się zakłóceń w sieci Internet leżących po stronie Użytkownika, Operator może wyznaczyć
Użytkownikowi termin do usunięcia tych zakłóceń. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Operator może odmówić ustalenia nowego
terminu wykonania usługi. W takim przypadku usługę uznaje się za wykonaną.
 
§ 6 Wykorzystanie danych osobowych i Polityka Prywatności
 
1.Aby dokonać rezerwacji bezpłatnej lekcji próbnej/zakupu lekcji oraz wyceny/zapłaty za tłumaczenie, Użytkownik musi wypełnić
odpowiedni formularz. Formularz rezerwacji bezpłatnej lekcji próbnej znajduje się w zakładce: „nauka online/darmowa lekcja
próbna”, formularz zakupu lekcji w zakładce: „nauka online/kup lekcję”, formularz wyceny tłumaczenia w zakładce:
„centrum tłumaczeń/prześlij plik do wyceny, formularz zapłaty za tłumaczenie w zakładce: „centrum tłumaczeń/zapłać za tłumaczenie”.
W zależności od formularza wymagane jest podanie następujących danych:
a)Imię i Nazwisko lub nazwa firmy
b)adres email
c)telefon
d)adres
2.Rezerwacja/zakup jest skuteczna/y pod warunkiem akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Operatora Witryny w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3.Administratorem Danych osobowych jest Operator Witryny LINGLEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Żeromskiego 38 lok. 1,
10-355 Olsztyn.
4.Informacje o osobie dokonującej przetwarzania danych osobowych można uzyskać od Operatora Witryny używając formularza
kontaktowego znajdującego się w zakładce „kontakt”.
5.Podane przez Użytkownika dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celach: świadczenia przez Operatora za pośrednictwem
Witryny usług, o których mowa w § 3 Regulaminu oraz powiązanych z nimi celach promocyjnych i marketingowych.
6.Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz
żądania ich usunięcia.
7.Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.
8.Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednak w wyniku ich nie podania Operator może odmówić
świadczenia usług.
9.Operator dołoży wszelkich starań celem zapewnienia zasad poufności i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.
 
§ 7 Polityka plików Cookies
 
1.CZYM SĄ CIASTECZKA?
Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW,
np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.
2.ZASTOSOWANIE CIASTECZEK
Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie,
zapamiętanie zawartości koszyka w sklepie internetowym czy też preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny.
Czasem są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych statystyk, po to, by sprawdzić czy użytkownik z
danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie.
3.BLOKOWANIE COOKIES
Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre ich funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki
internetowej:
4.Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność
trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści.
 5.Mozilla Firefox
Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia » Opcje » Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole
„Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika”.
6.Internet Explorer
Narzędzia » Opcje Internetowe » Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności.
7.Opera
Z menu przeglądarki: Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » sekcja Ciasteczka.
Więcej szczegółów:
1.W trakcie korzystania Witryna englishshock.pl wysyła do komputera Użytkownika pliki Cookie, które mają za zadanie
dokonanie identyfikacji przeglądarki Użytkownika.
2.Serwer, z którego korzysta Witryna englishshock.pl na bieżąco zbiera informacje z przeglądarki Użytkownika w trakcie
korzystania z niej. Są to m.in.: adres IP, żądanie sieciowe, data i godzina wysłana żądania, rodzaj i język przeglądarki.
Pozwala to na uzyskanie informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika, tym samym pozytywnie
wpływa na jakość świadczonych przez nas usług umożliwiając ich indywidualizację.
3.Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez Witrynę plików cookie, wówczas Witryna nie dostosuje się do
jego preferencji. 
4.Konfiguracji urządzenia w zakresie plików cookies oraz szczegółowe określenie zakresu ich wykorzystania, można dokonując
zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
5.Nie dokonanie zmian, o których mowa powyżej, oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies
przez Witrynę oraz ich zapisywanie na swoim urządzeniu. Wówczas Witryna będzie gromadzić, przechowywać i na bieżąco
uzyskiwać dostęp do zgromadzonych na urządzeniu Użytkownika informacji.
6.Poniżej znajdują się informacje o plikach cookies dla poszczególnych przeglądarek:
 
a)Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
b)Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c)Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
d)Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
e)Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 
7.Serwisu englishshock.pl wykorzystuje poniższe rodzaje cookies:
a)Tymczasowe (sesyjne) - to pliki tymczasowo znajdujące się w pamieci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci
do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
b)Stałe - to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika
ustawienia przeglądarki.
c)Własne - pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.
d)Zewnętrzne - pochodzące z witryny zewnętrznej niż witryna odwiedzana.
e)Konfiguracji - umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie.
f)Google Analytics.
g)Niezbędne - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
h)Funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu.
i)Google Maps - pozwalające na wykorzystywanie przez Witrynę dopasowanych do sytuacji interaktywnych map.
j)Antyspam - pliki cookie zapobiegające wysyłaniu spamu poprzez formularz rejestracyjny i kontaktowy.
k)Reklamowe - umożliwiające dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
l)Identyfikacyjne - przechowują identyfikator sesji, zawierający informacje o uzupełnianiu formularza.
m)Statystyczne „count” – rejestrujące dane dotyczące ilości odwiedzin na stronie.
n)Zwiększające możliwości Witryny pod względem wydajności.
o)Związane z ustawieniami odpowiedzialnymi za wygląd przeglądarki.
 
§ 8 Szczegółowe zasady korzystania z usług
 
1.W ramach „darmowej lekcji próbnej” Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z jednej Lekcji Online, której czas
trwania nie może przekroczyć 40 minut, stanowiącej nieodpłatny bonus, w ramach akcji promującej Witrynę.
2.Jedna osoba fizyczna uprawniona jest w ciągu roku kalendarzowego do skorzystania z 1 lekcji każdego z aktualnie
udostępnianych przez Witrynę języków.
3.Po wykorzystaniu darmowej lekcji próbnej, Użytkownik może korzystać z Usług świadczonych za pośrednictwem witryny
wyłącznie poprzez dokonanie zakupu poprzez system sprzedaży online, znajdujący się w zakładce „kup lekcję”.
4.Przed dokonaniem zakupu Użytkownik musi wskazać następujące informacje:
a)imię i nazwisko
b)adres email
c)adres
d)telefon
e)preferowaną datę i godzinę zajęć
f)wybrany język, którego chce się uczyć
g)liczbę kupowanych lekcji
h)zaznaczyć pole oznaczające, że zapoznał się z regulaminem
i)zaznaczyć pole wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5.Po dokonaniu zakupu Operator poddaje ww. dane weryfikacji
6.W przypadku zaistnienia wątpliwości lub stwierdzenia braków w zakresie ww. informacji związanych z zakupem,
Operator może skontaktować się z Użytkownikiem celem wezwania do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wymaganych przez
Operatora danych w terminie 7 dni od wezwania, powoduje anulowanie zamówienia.
7.Po przesłaniu kompletnych danych Operator dokonuje ich weryfikacji w zakresie możliwości wykonania usługi w
preferowanej dacie, czasie i miejscu (dotyczy lekcji z dojazdem do klienta).
8.W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że wykonanie usługi w ramach czasowych i miejscu, zaproponowanych przez
Użytkownika jest niemożliwe, Operator zaproponuje inną datę odpowiadającą obu stronom. Brak wyraźnej akceptacji
wskazanej daty przez Użytkownika w terminie 3 dni od przesłania informacji, oznacza jego zgodę na przesunięcie terminu.
9.Ustalenie terminu wykonania usługi uważane jest za potwierdzenie przez Użytkownika warunków umowy.
10.Umowę uważa się za zawartą w chwili zaksięgowania środków na koncie Operatora.
11.Po zawarciu umowy Operator informuje Użytkownika o osobie lektora, który/a będzie wykonywał zamówione usługi.
12.Lektor dokona z Użytkownikiem weryfikacji poziomu jego umiejętności i oczekiwań związanych z zamówioną usługą,
które stanowią bezpośrednie wytyczne do jej realizacji. 
 
§ 9 Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć
 
1.Czas trwania 1 zajęć: 60 minut.
2.Maksymalna ilość lekcji możliwa do wykorzystania w trakcie jednych zajęć: 2 (120 minut).
3.W przypadku zgłoszenia chęci jednorazowego wykorzystania więcej niż 2 lekcji, wymagane jest uzyskanie zgody lektora.
4.Po zakończeniu lekcji, nie później niż na 1 dzień przed terminem kolejnej lekcji, lektor przesyła materiały dydaktyczne
Użytkownikowi, o ile wcześniej zostało to ustalone.
5.Bezpłatne odwołanie lekcji przez Użytkownika może nastąpić najpóźniej na 24h przed planowanym terminem zajęć, poprzez
kontakt telefoniczny lub wiadomość email. W przypadku odwołania dokonanego po tym czasie, zajęcia uważa się za odbyte.
6.W przypadku odwołania zajęć zgodnie z zasadami w ust. 5 powyżej, najpóźniej 24h przed ich planowym terminem,
Lektor obowiązany jest do wyznaczenia nowego terminu oraz uzyskania akceptacji Użytkownika. Brak akceptacji Użytkownika na
nowy termin w ciągu 3 dni od jego wyznaczenia, uważany jest za jego zgodę.
7.W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia lekcji lub opóźnienia, wynikających z winy Operatora, Użytkownikowi
przysługuje możliwość:
•ustalenia nowego terminu zajęć,
•wydłużenia kolejnych zajęć aż do uzyskania kompensaty czasu zajęć odwołanych,
•uzyskania zwrotu należności za odwołane zajęcia.
8.W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostępie do sieci Internet leżących po stronie Operatora, Użytkownikowi przysługują
roszczenia wymienione w ust. 7 powyżej.
9.W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostępie do sieci Internet leżących po stronie Użytkownika, Użytkownikowi
nie przysługują roszczenia wymienione w ust. 7, a lekcja ulega przepadkowi.
10.Jeżeli przerwa w dostawie sieci Internet będzie leżeć po stronie Zleceniodawcy, lekcje nie ulegają wznowieniu.
 
§ 10 Skargi, wnioski, reklamacje
 
1.Zgłoszenia wszelkich skarg, wniosków i reklamacji związanych z funkcjonowaniem Witryny należy dokonywać za pośrednictwem
formularza kotaktowego w zakładce "kontakt".
W tytule należy wpisać odpowiednio: wniosek, skarga, reklamacja.
2.Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. W przypadkach
wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czas ten może zostać wydłużony do 14 dni.
3.Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłana na adres email, z którego zostało ono przesłane lub inny, wskazany we wniosku.
 
§ 11 Odstąpienie od umowy
 
1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), konsument ma prawo do złożenia pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu od zawartej na odległość umowy, bez podania przyczyny tego odstąpienia, w terminie 14 dni od dnia
jej zawarcia.
2.Dla zachowania ww. terminu niezbędne jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
i umieszczony jest na jego końcu.
3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika w trybie określonym w ust. 1 i 2, Operator obowiązany jest do dokonania
zwrotu wpłaconych należności w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.
4.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku gdy za jego zgodą nastąpiło już
rozpoczęcie świadczenia usług.
 
§ 12 Obowiązki Operatora i Użytkownika
 
1.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość informacji i danych podawanych trakcie rejestracji i świadczenia
usług, np.: imię i nazwisko, adres, deklarowany poziom umiejętności językowych etc.
2.W przypadku celowego podania nieprawdziwych informacji i/lub danych przez Użytkownika, Operator nie ponosi odpowiedzialności
za niewłaściwe wykonanie umowy.
3.Jeżeli podanie nieprawdziwych informacji i/lub danych przez Użytkownika spowoduje po stronie Operatora szkody, Operator
jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
4.Jeżeli podanie nieprawdziwych informacji i/lub danych przez Użytkownika nosi znamiona czynu karalnego, Operator jest
uprawniony o poinformowaniu o zaistniałej sytuacji organów ścigania.
5.Zabrania się korzystania z Witryny oraz usług świadczonych za jej pośrednictwem w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem,
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
6.Zabrania się przesyłania przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obraźliwym, naruszających
prawo krajowe i międzynarodowe, w tym w szczególności obrazujących i/lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację
rasową, kulturową, etniczną, religijną itp., naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
7.Zabrania się przesyłania za pośrednictwem Witryny spamu i innych niezamówionych informacji handlowych oraz wszelkiej
działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej nie pochodzącej od Operatora Witryny, a także zamieszczania informacji
mogących wprowadzić w błąd oraz treści mogących potencjalnie wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów i urządzeń
komputerowych.
8.Operator może uniemożliwić korzystanie z usług witryny Użytkownikowi, który dopuszcza się naruszeń wymienionych w ust. 2-7.
9.W trakcie korzystania z usług za pośrednictwem Witryny, Użytkownik zobowiązuje się do:
•powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Lektorów, innych Użytkowników, przede wszystkim
polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez uprzedniego uzyskania
ich wyraźnej zgody,
•powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Witryny,
•podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela serwisu, Użytkowników i osób trzecich.
10.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niestosowania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów
prawa krajowego i międzynarodowego.
11.Operator nie ponosi odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkownika z Witryny w sposób sprzeczny z postanowieniami
Regulaminu.
 
§ 13 Rozwiązanie umowy
 
1.Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają również
możliwość rozwiązania umowy za pośrednictwem wiadomości email.
2.Informacja dotycząca rozwiązania umowy powinna zostać przesłana drugiej stronie najpóźniej na 3 dni przed planowanym
terminem zajęć na wskazany adres do korespondencji lub adres email.
3.W przypadku nieprzesłania informacji w terminie wskazanym w ust. 2 lekcja odbywa się w ustalonym terminie.
4.Po rozwiązaniu umowy równowartość niewykorzystanych godzin lekcyjnych, zostanie w ciągu 14 dni przekazana na rachunek
wskazany przez Użytkownika.
 
§ 14 Ucz się taniej
 
1.Promocja "Polecenie" - Poleć English Shock rodzinie lub znajomym, a za każdą kolejną osobę, która kupi u nas lekcję
otrzymasz 5% zniżki na lekcję lub pakiet lekcji.
•z promocji każdy Użytkownik może skorzystać raz na pół roku kalendarzowego,
•promocję można łączyć z innymi promocjami,
•maksymalna wysokość skumulowanej zniżki z wszystkich promocji wynosi 20%.
 
2. Promocja "Like" - "Polub" profil English Shock na portalu Facebook™, a otrzymasz jednorazowo 10% zniżki na zakupioną
lekcję lub pakiet lekcji.
•z promocji każdy Użytkownik może skorzystać tylko raz,
•promocję można łączyć z innymi promocjami,
•maksymalna wysokość skumulowanej zniżki z wszystkich promocji wynosi 20%.
 
3. Promocja "Pakiet"
•z promocji każdy Użytkownik może skorzystać raz na pół roku kalendarzowego,
•Użytkownik dokonuje wyboru przedmiotu promocji (słuchawki lub kamera HD) z pośrdód propozycji przedstawionych przez
Operatora,
•Operator za pomocą operatora pocztowego/ kureira dostarcza na własny koszt przedmiot promocji do Użytkownika,
•promocję można łączyć z innymi promocjami,
•maksymalna wysokość skumulowanej zniżki z wszystkich promocji wynosi 20%.
 
§ 15 Postanowienia końcowe
 
1.Regulamin dostępny jest na stronie www.englishshock.pl/regulamin.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
4.Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3 poprzedzone będzie informacją umieszczoną 
5.Zmiany zostaną poprzedzone informacją poprzez ogłoszenie na stronie www.englishshock.pl, umieszczone na 14 dni przed
zmianą regulaminu oraz przesłaniem wiadomości mailowej do Użytkowników korzystających z usług.
6.Lekcje zakupione przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają jego postanowieniom w brzmieniu uprzednio
obowiązującym. Nie dotyczy to sytuacji, w których postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze.
7.Dorozumiana akceptacja zmian, o których mowa powyżej następuje poprzez dalsze korzystanie z usług świadczonym za
pośrednictwem Witryny przez Użytkownika.
8.W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy.
9.Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem będą rozstrzygane polubownie. Gdyby jednak polubowne
rozwiązanie sporu nie było możliwe, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
 
Załącznik: wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 
Miejscowość, data
 
Imię i nazwisko
Adres konsumenta
Adres do korespondencji
Adres email
 
LINGLEX Sp. z o.o.
Ul. Stefana Żeromskiego 38/1
10-355 Olsztyn
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej dnia ……… umowy dotyczącej świadczenia
usług edukacyjnych/ tłumaczenia*.
 
 
 
Imię i nazwisko
................................ [odręczny podpis]
 
*niewłaściwe skreślić